ﺷﺮاﯾﻂ آﺳﺎن ﺑﺮاى اﺧﺬ اﻗﺎﻣﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻠﮏ

ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻓﺮد در ﮐﺸﻮر ،اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻫﻤﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮر ﻣﺠﺎزی ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت روز ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری: ارﺳﺎل دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ از ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺖ DEVELOCO ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮر راﯾﮕﺎن ۱ ﻫﻔﺘﻪ ای ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭘﺮوژه ﻫﺎ، اﺳﮑﺎن راﯾﮕﺎن در Resort ﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻫﺘﻞ ۵ ﺳﺘﺎره ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺧﺮﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋه و آﻓﺮﻫﺎی ﺧﺎص ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ و آﺳﺎﯾﺶ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪاز اﻧﺘﺨﺎب و ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻠﮏ در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺷﺮﮐﺖ  DEVELOCOﺑﺮای ان دﺳﺘﻪ از ﺧﺮﯾﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ واﺟﺎره ﻣﻠﮏ ﺧﻮد دارﻧﺪ، ﻓﺮﺻﺘﯽ وﯾﮋه اراﺋﻪ داده وﮔﺎراﻧﺘﯽ اﺟﺎره ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺧﺎص ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎری ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﻠﯿﺪ و اﺧﺬ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎ 30٪ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ

ﺳﺎدﮔﯽ ،ﻧﻈﻢ و اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﺛﺒﺖ اﻣﻮر ﻣﻠﮑﯽ ﺑﻬﻤﺮاﻫﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﺸﺎور ﻣﺎ و اﺧﺬ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ 30 درﺻﺪی از ارزش ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻪ ی دﻟﺨﻮاه ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻠﮏ، ﺻﺪور اﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺣﻀﻮر داﺋﻢ اﻓﺮاد در ﻗﺒﺮس ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻠﮏ ﻫﺮ زﻣﺎن و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺪﺗﯽ از ﻗﺒﺮس ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻣﺠﺪدا ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺧﺬ وﯾﺰا ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻗﺒﺮس ﺑﺎزﮔﺮدد.

اﻧﻮاع ﻣﻠﮏ ﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺒﺮس ﺷﻤﺎﻟﻰ

 • ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮی:ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﯽ ﺷﻬﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ.
 • ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ و ﺳﺎﺣﻠﯽ:اﺻﻮﻻ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﻣﺪرن و ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارای اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺑﺨﺼﻮص ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺳﮑﻨﻪ آن از ﻣﻬﺎﺟﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻄﯽ آرام ﺑﺮایاﺳﺘﺮاﺣﺖ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ.

اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺮاى اﺧﺬ اﻗﺎﻣﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻗﺎﻣﺖ در ﮐﺸﻮر ﻗﺒﺮس ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻦ اﻓﺮاد و ﺗﻌﺪاد اﻧﻬﺎ در اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﻧﻘﺶ دارد. ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺎﻻی 18 ﺳﺎل ﭼﻪ ﻣﺠﺮد و ﯾﺎ ﻣﺘﺎﻫﻞ، ﺧﻮد ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪاد اﺗﺎق ﺧﻮاﺑﻬﺎی واﺣﺪی ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ی ﺳﻪ ﻧﻔﺮه ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ زﯾﺮ 18 ﺳﺎل، اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ واﺣﺪ ﯾﮏ ﺧﻮاﺑﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ای ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﻻی 18 ﺳﺎل، ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ واﺣﺪ ۲ ﺧﻮاﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.

مراحل کاری و مدارک مورد نیازجهت صدور مجوز اقامت مهاجرینی که قصد خرید ملک و مستغلات دارند:

 •  انتخاب ملکی متناسب با تعداد نفرات خانواده.
 •  پرداخت حداقل یک سوم مبلغ ملک و اخذ نامه مختار ( مسئول منطقه ) جهت صدور سند ملک .
 •  تکمیل فرمهای مربوطه به ثبت ملک در اداره ثبت اسناد پایتخت
 •  نشان دادن تمکن مالی حداقل سه برابر دستمزد ( حدود 10 هزار دلار )
 •  ارائه مدارک شناسایی یا پاسپورت و کپی آن
 •  ارائه مدارک قرارداد ملک یا اجاره آن 
 •  یک قطعه عکس

پس از ارائه درخواست اقامت به اداره پلیس بایستی عدم ابتلا به بیماریهای واگیردار مانند ایدز ، هپاتیت و … را  با انجام آزمایش خون اثبات نمایید .

سپس در پلیس مهاجرت برگه اقامت شما صادر می گردد .

با در نظر گرفتن موارد ذیل در قبرس شمالی در صورت خرید ملک و داشتن شرایط تضمین شده زیر و حداقل اقامت بطور دائمی بمدت چهار سال اقامت دائمی (کارت ملی قبرس شمالی) داده می شود.

 •  دارای حقوق تضمین شده برای خود و خانواده باشند.
 •  صاحب مسکن بوده و این به معنای خرید ملک با مجموع ارزش حداقل صدوبیست و پنج هزار یورو (125.000€) یا به قیمت معادل آن می باشد.
 •  بنابر قانون مقرر شده از طرف وزارت بهداشت و کار، دارای بیماری واگیرداری که برای بهداشت عمومی خطرناک است، نباشند و دارای بیمه سلامت معتبر باشند . 
 •  در چهار سال اخیر هرسال بیش از چهل روز خارج ازقبرس نمانده باشند. 
 •  در هیچ یک از کشورها بجز خلاف راهنمایی و رانندگی خلاف دیگری نکرده باشند و به زندان نرفته باشند. جرائمی مانند پولشویی، قاچاق، رشوه، اخاذی، دزدی،  کلاهبرداری، سواستفاده از منسب شغلی، ورشکستگی متقلبانه، عمل ضرر رساندن جسمی به دیگران وتجاوز جنسی مرتکب نشده باشند و تحت پیگرد قانونی نباشند.
 •  برای کسانی که در تاریخ مراجعه بیش از شصت سال سن داشته باشند به جای قوانین شش ساله، سه سال و به جای هزار و نهصد و پنجاه روز  ،  نهصد و هفتادو پنج  روز اعمال می شود

پیوستن به گفتگو

مقایسه املاک

مقایسه