ﺷﺮﮐﺖ DEVELOCO ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ، اولین، بزرگترین و معتبرترین شرکت املاک ایرانی در ﻗﺒﺮس ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ Mş19601 ﻋﻀﻮ رﺳﻤﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻒ اﻣﻼک و اﺗﺎق ﺗﺠﺎری ﻗﺒﺮس ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

DEVELOCO ﺑﺎ دو ﺷﻌﺒﻪ ﻓﻌﺎل در ﻗﺒﺮس ﺷﻤﺎﻟﯽ ﭘﯿﺸﮕﺎم در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮای ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﯿﻢ ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﻣﻮر ﻣﻠﮑﯽ، وﮐﻼ، ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 100 ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش ﻓﻌﺎل در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ آﻣﺎده ی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻗﺒﺮس ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .