سرمایه گذاری هوشمندانه در قبرس شمالی

قبرس شمالی به دلیل شرایط آب و هوایی، سواحل زیبا، طبیعت بکر، فرهنگ غنی، قوانین اقامتی آسان، شرایط و قیمت مناسب جهت خرید ملک و بسیاری عوامل دیگر به کانون توجه سرمایه گذاران و اقشار مختلفی که قصد مهاجرت دارند تبدیل شده است.
رشد زیرساخت هایی از جمله جاده سازی، مکانیزه کردن سواحل، گسترش شبکه آب و فاضلاب، ساخت هتل کازینو های بزرگ، مراکز درمانی، تجاری و غیره که به سرعت به خصوص در منطقه های ساحلی، در حال انجام است، برای سرمایه گذاران و فرصت شناسان محرک های با اهمیتی هستند.

چرا باید در قبرس سرمایه گذاری کرد؟

 

 1. ﻗﺒﺮس ﺷﻤﺎﻟﯽ ﯾﮑﯽ از اﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 2. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺎﯿﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ
 3. رﺷﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 15 درﺻﺪی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ
 4. ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ راﯾﮕﺎن
 5. اﻣﻨﯿﺖ ٫ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎر ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
 6. ﺗﺤﺼﯿﻞ راﯾﮕﺎن ﻓﺮزﻧﺪان در ﻣﻘﺎﻃﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺎ داﻧﺸﮕﺎه و اﻣﮑﺎن اداﻣﻪ ی ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ وﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
 7. ﻣﻬﺎﺟﺮﭘﺬﯾﺮی،ﻋﺪم ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘﯽ ورواﺑﻂ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻮام ﺑﺎ اﺣﺘﺮام در ﻫﻤﻪ ﻣﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﮐﻦ
 8. در ﻗﺒﺮس ﺷﻤﺎﻟﯽ رﺷﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﻠﮏ در ﺻﻮرت ﯾﮑﯽ ﺷﺪن دو ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﺮس ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ
 9. اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻨﻄﻘﻪ و درﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯿﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﻠﮑﯽ

سوالات در مورد سرمایه گذاری در قبرس شمالی

پاسخ سوالات متداول شما در مورد سرمایه گذاری در قبرس شمالی

 •  سرمایه گذاری به پوند انگلستان که از معتبرترین و با ثبات ترین ارزهای رایج دنیاست.
 • امکان اخذ سند وراثتی برای افراد خارجی(به صورت عرصه و اعیان)
 • شرایط پیش خرید با حداقل ٣٠درصد ارزش ملک و مابقی در اقساط بلند مدت تا ١٠سال بدون بهره.
 • حداقل ١۵درصد رشد قیمت ملک به صورت سالیانه.
 • درآمد حاصل از اجاره ٧الی ١٠درصد قیمت ملک به صورت سالیانه.

 شما با خرید ملک اقامت Immovable Property Ownershipیا اقامت از نوع مالکیت اموال غیر منقول را دریافت می کنید. این نوع
اقامت شرط حضور نداشته و محدودیتی در خصوص ارزش ملک خریداری شده وجود ندارد.


 طبق قوانین موجود شرایط دریافت اقامت با توجه به تعداد افراد خانواده متفاوت می باشد:

 • سوئیت: یک زن و شوهر
 • یکخوابه: زن و شوهر همراه با یک فرزند
 • دوخوابه: زن و شوهر به همراه بیش از یک فرزند

 اجاره واحدها یا کوتاه مدت بوده و یا بلند مدت، اجاره های بلندمدت ٦ماهه یا یکساله می باشند. کل مبلغ اجاره یکسال و یا شش ماه در همان ابتدا به صورت کامل و یکجا دریافت می شود. اجاره های کوتاه مدت (روزانه، هفتگی) در پروژه های ساحلی به دلیل وجود امکانات هتلنیگ امکان پذیر می باشد. زیرا که بسیاری از توریست ها ترجیح می دهند به جای هتل ها از آپارتمان های اجاره ای ساحلی استفاده کنند که نسبت به هتل ها هزینه کمتری دارند.
قیمت اجاره در فصول
( High-Seasonاواخر اردیبهشت تا اواخر مهر) بسیار بالا می باشد به عنوان مثال مبلغ اجاره یک واحد دو خوابه در پروژه ی ساحلی در این ماه ها به £١٥٠پوند انگلستان (GBP) می رسد. اگر همین واحد دوخوابه ٢٠روز در ماه اجاره داده شود، درآمد حاصله ماهانه حدود ٣،٠٠٠پوند انگلستان (GBP) خواهد بود.

خیر، شرایط پرداخت ها به طور معمول شامل سود نمی باشند. تنها در صورتی به آنها سود تعلق میگیرد که خریدار تمایل داشته باشد که اقساط طولانی مدت تر از شرایط پرداخت معمول پروژه داشته باشد.

شما با خرید ملک اقامت Immovable Property Ownershipیا اقامت از نوع مالکیت اموال غیر منقول را دریافت می کنید. این نوع اقامت شرط حضور نداشته و محدودیتی در خصوص ارزش ملک خریداری شده وجود ندارد.

 درصورتی که مشتری قصد سرمایه گذاری کوتاه مدت داشته باشد، پیشنهاد ما خرید واحد آماده یا نزدیک به تحویل می باشد. در صورت پیش خرید واحد Off-planیا روی خاک و سرمایه گذاری بلندمدت، جهت فروش واحد می بایست حداقل ٪٥٠ارزش ملک پرداخت شده باشد.

برخی از نظرات مشتریان ما در مورد سرمایه گذاری و خرید ملک در قبرس شمالی

مقایسه املاک

مقایسه