مقاله

قبرس شمالی کجاست؟

جزیره در قسمت شرق مدیترانه و در بخش اوراسیا واقع شده است. قبرس در جنوب ترکیه قرارگرفته است و از شرق به خاورمیانه، از غرب به یونان و از جنوب به مصر منتهی می شود. جزیره قبرس از نظر وسعت سومین جزیره بزرگ دریای مدیترانه هست قبرس...

ﺷﺮاﯾﻂ آﺳﺎن ﺑﺮاى اﺧﺬ اﻗﺎﻣﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻠﮏ

ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻓﺮد در ﮐﺸﻮر ،اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻫﻤﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮر ﻣﺠﺎزی ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت روز ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری: ارﺳﺎل دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ از...

افراد خارجی مجاز به خرید چند ملک

افراد خارجی غیر قبرسی، مجاز به خرید سه ملک با مساحت حداکثر یک و نیم هکتار می باشند. اگر یک زن و شوهر نام خانوادگی متفاوتی داشته باشند، می توانند هریک ملکی تا حداکثر یک ونیم هکتار خریداری کنند، در غیر اینصورت فقط مجاز به خرید یک...

سوال های متداول قبل از مهاجرت

.برای سفر به قبرس به چه نوع  ویزایی نیاز داریم ؟ کشور قبرس نیاز به اخذ ویزا ندارد. در فرودگاه باید همراه خود مدارک مورد نیاز را داشته باشید. 2- پروسه خرید ملک در قبرس چگونه هست ؟ 1.خرید بلیت رفت و برگشت سفر به کشور...

مقایسه املاک

مقایسه